Ons project

Artistiek pedagogisch project

De academie leidt op tot pre-professioneel, amateur en geschoold luisteraar.

1. De leerling als sleutelfiguur in onze school

 • De leerling is de sleutelfiguur binnen de organisatie van een school.

 • De leerling krijgt de mogelijkheid zich te ontwikkelen in een warme, open, vriendelijke en creatieve sfeer.

 • De eigenheid van de leerling is een uitgangspunt. De leerling van de academie is kleuter, kind, jongere en volwassene. Binnen de gegeven DKO-structuur wordt gezocht naar een aanpak voor elke doelgroep.

  Het leertempo van elke leerling is verschillend. Er wordt werk gemaakt van een gedifferentieerde aanpak. Dit is zichtbaar op organisatorisch, pedagogisch en didactisch vlak. Er wordt gestreefd naar een evenwicht tussen de vooropgezette leerdoelen en de eigenheid van de leerling. De gehoortraining, de voortgezette opleiding, maar ook het ter beschikking stellen van de mediatheek kan in noden voorzien.

 • De leerling leert al doende via ervaringsgericht onderwijs: de school bevordert het uitvoeren binnen de muren van de school, maar ook in het amateurmuziekleven en in activiteiten van overkoepelende organisaties.

 • De verrijking van de leerling gebeurt op intellectueel, affectief, motorisch, sociaal, esthetisch, ethisch en creatief vlak. Onze school ambieert een bredere dan enkel artistieke persoonlijkheidsontwikkeling.

  • Intellectueel: in de theorie wordt benoemd wat in de praktijk ervaren en gevoeld wordt. Collectieve en theoretische vakken leggen de nadruk op de link naar de praktijk. De instrumentvakken refereren geregeld naar de collectieve vakken. Ook in de organisatie is deze brug voorzien (cfr agenda, administratie,….)

  • Motorisch: de leerlingen maken zich het ambacht meester: houding, beweging, ademhaling, spreektechniek, …

  • Creatief aspect: het creatief bezig zijn is een prioriteit binnen de academie. In de instrument- en woordlessen wordt gezocht naar werkvormen die creativiteit genereren.

  • Esthetisch: in de omringingsvakken wordt het breder kader geschetst. In de lessen, via moderne media, op uitstappen, bij concertbezoek, … doen leerlingen indrukken op die hun esthetische beleving verrijken en uitdiepen.

  • Ethisch en sociaal: binnen de school krijgt het collectieve gebeuren een accent. Basisvaardigheden als overleggen, evalueren, samenwerken, volharden, tot een goed einde brengen van opdrachten, gezag ervaren, kritiek geven en krijgen, samen projecten uitwerken worden aangeleerd binnen de werking van de school. Het werken aan drempelverlaging is voelbaar in de uitbouw van het instrumentenarsenaal, de instapmogelijkheid van kleuters, de initiatieven naar de dagscholen, …
 • De school maakt werk van een goede externe communicatie met de betrokkenen van de school. Zo worden tal van formele en informele contactmomenten met ouders gecreëerd.

2. Het schoolteam

 • De leerkrachten, de vakgroepcoördinatoren, de administratie, de filiaalverantwoordelijken, het onderhoudspersoneel en de directie van de SAMW zijn teamspelers. Structureel overleg geeft de academie een gezicht en verrijkt ze inhoudelijk.

 • Het team schoolt zich bij en wordt daartoe aangemoedigd en ondersteund. Binnen het team wordt eigen know how georganiseerd doorgegeven. ICT-coördinatoren voorzien opleidingen, de administratie kan lessen woord en muziek volgen, extern aanbod van navorming wordt steeds gecommuniceerd.

 • De interne communicatie tussen leerkrachten en alle andere spelers binnen de academie is structureel voorzien. Er is ruimte voor initiatief en openheid.

 • Opvangen en begeleiden van nieuwe leerkrachten maakt deel uit van de schoolcultuur. Het mentorship van nieuwe leerkrachten gebeurt binnen het team zelf, op basis van goed gefundeerde opvolgingsverslagen en georganiseerd overleg. Dit kan gebeuren door verschillende mentoren per leerkracht. Ook het peter- of meterschap speelt hierbij een ondersteunende rol.

 • Binnen de ICT-toepassingen werkt de school aan een pedagogisch luik. Het curriculum van de leerling, de evaluaties, het repertoire kan nu reeds geconsulteerd worden. Er wordt gewerkt aan AMV- en AMC-toepassingen, webconsulting, …

3. De rol van de school

3.1 De school als ontmoetingsplaats voor culturen rond muziek en woord

 • Het creëren en onderhouden van een ontmoetingsplaats waar mensen zich thuis voelen en waar de kunstenaar welkom is. Het kernproces hierbij is de artistieke interactie tussen leraar en leerling. Dit wordt aangevuld door het huisvesten van amateurmuziekgezelschappen, de samenwerking met culturele en andere verenigingen, …

 • Het belang van de collectieve vakken: de collectieve vakken vormen een ontmoetingsplaats voor individuen. Er is plaats voor de enkeling, het sociale aspect speelt hierbij en belangrijke rol.

 • De school als forum: de school participeert in het (plaatselijke) culturele leven: de ontmoeting met het amateurmuziekleven, de overkoepelende federaties (jeugd en muziek, VLAMO, A. Willaertgezelschap, …), de deelname aan wedstrijden, …

 • De school werkt aan drempelverlaging: kleuterinitiatie, contact met dagscholen, jeugd en muziek, aanschaf materiaal ter verhuur, …

 • De school werkt aan de uitbouw van een mediatheek die ter beschikking staat van de leerlingen en leerkrachten. Er is een schat aan partituren, literatuur, naslagwerken en cd’s ter beschikking. In de kinderhoek kunnen kinderen tijdens wachtperiodes onder impuls van het onthaal terecht. De school wil ook de nieuwe media in de kunsten promoten en ontwikkelen.

3.2 De school als loyale medespeler in het brede veld van cultuur en onderwijs

 • Door de filialen bestrijkt de school een groot geografisch gebied. Samen met de lokale overheden en de filiaalverantwoordelijken wordt gewerkt aan een beleid dat de aanwezigheid van de school in het culturele veld verbetert. Dit moet zich vertalen in een verbetering van de infrastructuur, een nauwere samenwerking met andere partners, een duidelijkere communicatie, …

 • De school werkt aan de externe communicatie: de opbouw van een goede website met regelmatige updates, een herhaaldelijk contact met de pers rond activiteiten, een goede vermelding van coproducties, de opbouw van een communicatieplan, …

 • De school werkt samen met concertprogrammatoren (bv. Jeugd en Muziek, De Spil). Deze cohesie zorgt ervoor dat meer mensen betrokken zijn bij het bredere culturele veld van de stad. De academie staat open voor andere samenwerkingsverbanden.

 • De school werkt samen met het lokale amateurmuziekleven: uitwisseling van activiteiten, onderkennen van de leden van de verschillende muziekverenigingen, websiteverband, …

 • De school is aanwezig op wedstrijden binnen en buiten de eigen stad: wedstrijden van bv. VLAMO, Het Nederlands Fluit Gezelschap, Dexia, etc

 • De school stelt zich open voor het huisvesten van andere kunstinitiatieven.

3.3 De school als laboratorium

 • De school wil de uitbouw van geïntegreerde ICT-toepassingen in het DKO-veld ontwikkelen.

 • De school zoekt naar systemen die het mogelijk maken om aan verschillende doelgroepen kunstonderwijs te verschaffen. Daarbij wordt werk gemaakt van een weldoordachte differentiatie.

 • De school zoekt naar nieuwe evaluatievormen. Ze bewaakt daarbij het goede evenwicht tussen product- en procesevaluatie. De eigenheid van de leerlingen wordt in dit alles meegenomen.

 • De school werkt aan het uitbouwen van een goed functionerend middenkader en dit in de vorm van een adjunct-directeur, een secretaris, een didactisch assistent, een ICT-assistent en mentoren.

 • Binnen de collectieve vakken gaat men op zoek naar vernieuwing in aanpak.